INTERNET PRO (bloki)

Fiber To The Home

250Mb/s

Instalacja TYLKO 99,00 ZŁ

Wysyłanie 25 Mb/s
Sprawdź ofertę (PDF)

Zadzwoń
350Mb/s

Instalacja TYLKO 49,00 ZŁ

Wysyłanie aż 50 Mb/s
sprawdź ofertę (PDF)

Zadzwoń
500Mb/s

Instalacja TYLKO 2,00 ZŁ

Wysyłanie aż 100 Mb/s
sprawdź ofertę (PDF)

Zadzwoń

Ogromne prędkości pobierania i niespotykanie duże prędkości wysyłania, a wszystko to w techologii FTTH (światłowód w twoim domu). Każdy klient otrzymuje na czas umowy dwu zakresowy router MU-MIMO. Dodatkowa usługa Assistance zapewni nadzwyczajną opiekę nad naszymi klientami.

Regulamin promocji "Internet PRO (BLOKI)":

 1. Organizatorem promocji "Internet PRO (BLOKI)" zwanej dalej "Promocją", jest firma AVES Sp. z o.o. zwana dalej "AVES".
 2. Promocja obowiązuje w okresie od dnia 01-08-2022 do odwołania.
 3. Promocja jest skierowana do:
  1. klientów, którzy w okresie obowiązywania promocji złożą wniosek na usługę zawartą w Cenniku "Internet PRO (BLOKI)"
  2. klientów, którzy są Konsumentami w świetle art 22 Kodeksu Cywilnego. Wszystkie wartości cen dla Konsumentów są cenami brutto oraz obowiązuje OGÓLNY REGULAMIN DLA KONSUMENTA.
  3. firm i podmiotów nie będących Konsumentami z zastosowaniem cennika Konsumenckiego, wszystkie wartości w tym przypadku są cenami brutto oraz obowiązuje OGÓLNY REGULAMIN DLA MAŁYCH FIRM bez SLA.
  4. firm i podmiotów nie będących Konsumentami z zastosowaniem cennika Konsumenckiego w cenach netto, wszystkie wartości w tym przypadku są cenami netto oraz obowiązuje OGÓLNY REGULAMIN DLA MAŁYCH FIRM Z PODWYŻSZONYM SLA.
 4. Zainteresowany Klient może skorzystać z promocji, jeżeli istnieje techniczna możliwość świadczenia usługi dostępu do Internetu w technologii FTTH (światłowód w twoim domu) zwanej dalej Usługą, w wybranej przez Klienta lokalizacji.
 5. Zainteresowany Klient musi być właścicielem lokalu lub mieć pisemną zgodę właściciela na montaż Usługi, zgoda musi być podpisana w obecności pracownika AVES.
 6. W ramach promocji:
  1. za zrealizowanie 24 miesięcznej umowy
   1. każdy klient o którym mowa może zakupić pakiet 250down/25up Mb/s w premiowej cenie 54,90 zł miesięcznie i skorzystać z premiowej ceny na montaż tj. 1,00 zł i premiowej ceny na aktywację tj. 98,00 zł , (regularna cena pakietu wynosi 120,00 zł /miesięcznie, regularna cena montażu wynosi: 300,00 zł jednorazowo, regularna cena aktywacji wynosi: 700,00 zł jednorazowo)
   2. każdy klient o którym mowa może zakupić pakiet 350down/50up Mb/s w premiowej cenie 64,90 zł miesięcznie i skorzystać z premiowej ceny na montaż tj. 1,00 zł i premiowej ceny na aktywację tj. 48,00 zł , (regularna cena pakietu wynosi 140,00 zł /miesięcznie, regularna cena montażu wynosi: 300,00 zł jednorazowo, regularna cena aktywacji wynosi: 700,00 zł jednorazowo)
   3. każdy klient o którym mowa może zakupić pakiet 500down/100up Mb/s w premiowej cenie 79,90 zł miesięcznie i skorzystać z premiowej ceny na montaż tj. 1,00 zł i premiowej ceny na aktywację tj. 1,00 zł , (regularna cena pakietu wynosi 170,00 zł /miesięcznie, regularna cena montażu wynosi: 300,00 zł jednorazowo, regularna cena aktywacji wynosi: 700,00 zł jednorazowo)
  2. za zrealizowanie 36 miesięcznej umowy (tylko klient "stały" - to znaczy, że klient ma, w dniu złożenia wniosku na usługę dostępu do internetu zgodnie z powyższym cennikiem, czynną umowę z AVES na usługę dostępu do Internetu tego samego lub innego rodzaju łącza np.: światłowód, LAN, WLAN) obowiązują ceny jak w pod pkt a z dodatkowymi upustami:
   1. jeżeli klient nie będzie korzystał z wymiany urządzenia dostępowego - routera, opłata aktywacyjna zostaje obniżona do wartości premiowej 1,00 zł , w przypadku wymiany urządzenia dostępowego obowiązują opłaty jak wyżej,
   2. dodatkowo klient może wykorzystać 12 miesięczny abonament premiowy do pakietu antywirusowego
    G Data Anty Wirus w cenie 1,00 zł za każdy miesiąc (regularna cena pakietu 6,00 zł za każdy miesiąc) albo wykorzystać w ciągu roku od podpisania nowej umowy kupon rabatowy o wartości 50,00 zł na zakupy w sklepie Moon Games.
  3. oraz każdy klient, o którym mowa w pkt a może wykorzystać jako dodatkową premie:
   1. udostępniony do użytkowania Router ze stałą gwarancją firmy AVES (gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz uszkodzeń spowodowanych przez żywioły np. uderzenie pioruna, zalanie płynem, przepięcie w instalacji elektrycznej, w takim przypadku klient pokrywa wartość naprawy lub zakupu sprawnego urządzenia, cena nowego routera (komplet wg opisu w umowie) wynosi 500,00 zł),
   2. nieodpłatne usługi Księżyc-Assistance
  4. oraz każdy klient, o którym mowa w pod pkt a i b może wykorzystać jako dodatkową premie:
   1. upust w kwocie 10,00 zł do każdego abonamentu, jeżeli będzie miał jednocześnie czynną umowę z AVES na telewizję dla jednego z wybranych pakietów: KORZYSTNY, BOGATY, WIELOTEMATYCZNY HD, dodatkowe warunki naliczenia upustu:
    1. upust będzie naliczony od miesiąca następnego po miesiącu montażu telewizji,
    2. upust będzie naliczany tylko do pełnych zrealizowanych miesięcy w których klient miał czynną umowę z AVES na telewizję,
    3. jeżeli klient będzie notorycznie zalegał z opłatami za usługi telewizji lub internetu, stosowanie upust może zostać zawieszone lub zakończone, o zawieszeniu lub zakończeniu naliczania upustu klient zostanie powiadomiony pisemnie i ma prawo odwołać się od postanowienia AVES w ciągu 14 dni od dostarczenia zawiadomienia, w takim przypadku AVES w ciągu 14 dni od otrzymania odwołania rozpatrzy je i pisemnie poinformuje klienta o decyzji.
    4. jeżeli klient będzie podlegał windykacji ze względu na nieopłacenie abonamentu za usługę telewizji lub internetu lub obu usług, upust nie dotyczy miesięcy, za które nie wpłynęła opłata i będzie ona doliczona do zobowiązań klienta wynikających z cennika podstawowego, do odpowiednich faktur zostaną wystawione korekty na plus,
  5. Klient "stały", który nie ma łącza światłowodowego - to znaczy, że klient ma w dniu złożenia wniosku na usługę dostępu do internetu zgodnie z powyższym cennikiem czynną umowę z AVES na usługę dstępu do Internetu innego rodzaju łacza np.: LAN, WLAN, może podpisać nową umowę na łącze światłowodowe zgodnie z powyższym cennikiem maksymalnie na 6 miesięcy przed zakończeniem aktualnej umowy, z tym że cena za usługę nie może być mniejsza niż na dotychczasowej umowie i nowa umowa będzie obowiązywała na okres wybrany wg powyższego cennika plus miesiące, o które została skrócona poprzednia umowa.
  6. Klient "stały", który ma łącze światłowodowe - to znaczy, że klient ma w dniu złożenia wniosku na usługę dostępu do internetu zgodnie z powyższym cennikiem czynną umowę z AVES na usługę dstępu do Internetu rodzaju łacza: światłowód, może podpisać nową umowę na łącze światłowodowe zgodnie z powyższym cennikiem maksymalnie na 6 miesięcy przed zakończeniem aktualnej umowy, z tym że cena za usługę nie może być mniejsza niż na dotychczasowej umowie i nowa umowa będzie obowiązywała na okres wybrany wg powyższego cennika plus miesiące, o które została skrócona poprzednia umowa.
 7. Wysokość udzielonych premii wynosi odpowiednio dla ust 6.a:
  1. 2463,40 zł
  2. 2753,40 zł
  3. 3160,40 zł
 8. Wysokość udzielonych premii wynosi odpowiednio dla ust 6.b:
  1. 2523,40 zł lub 2620,40 zł jeśli nie będzie wymiany routera
  2. 2813,40 zł lub 2860,40 zł jeśli nie będzie wymiany routera
  3. 3220,40 zł
 9. W przypadku kiedy klient nie dotrzyma warunków umowy o świadczenie usług internetowych podpisanej w ramach Promocji, a w szczególności terminu trwania umowy, zobowiązany jest do zwrotu kosztów wszystkich udzielonych premii zgodnie z ust. 7 (z zachowaniem proporcjonalnego systemu rozliczeń), oraz innych wartości promocyjnych wynikających z Umowy i Cennika.
 10. Urządzenie dostępowe, o którym mowa w ust. 6 pkt c jest własnością firmy AVES Sp.z o.o. i w przypadku rozwiązania umowy klient ma 7 dni od dnia zakończenia świadczenia usługi na zwrot w/w urządzenia. W przypadku braku zwrotu urządzenia, o których mowa, AVES może obciążyć Klienta kosztami, które wymienione są w ust. 6. pkt c. ppkt i.
 11. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowania mają postanowienia zawarte w Regulaminie Usług Internetowych, oraz Umowie o świadczenie Usługi.
 12. AVES może skrócić lub wydłużyć czas trwania Promocji bez podania przyczyny.
 13. Z Promocji można skorzystać tylko raz na danym łączu AVES.