REGULAMIN XI Zduńskowolskiego Turnieju gry FIFA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem XII Zduńskowolskigo Turnieju GRY FIFA jest sklep Moon Games i sieć Internetowa ksiezyc.pl, których właścicielem jest AVES Sp.z o.o.
 2. Turniej ma formę nieodpłatnej, otwartej rywalizacji sportowej w tzw. MASTER Lidze o nagrody:
  1. MASTER Liga:
   • I nagroda: Konsola Nintendo Switch plus gadżety
   • II nagroda: Fotel Gamingowy SPC Gear. plus gadżety
   • III nagroda: Przenośny głośnik Sony SRS-XE200 plus gadżety
 3. Turniej będzie rozegrany w systemie pucharowym:
  • 2023-01-25 (środa) godz. 09.00 do 12.30 - Pierwsza część Master Ligi (wg kolejności na drabince),
  • 2023-01-25 (środa) godz. 13.00 do zakończenia - Druga część Master Ligi (wg kolejności na drabince),
 4. Turniej nie jest ograniczony terytorialnie.
 5. Liczba uczestników turnieju ograniczona jest do 64 osób + 10 osób rezerwowych; o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. Rejestracja graczy trwa od 2023-01-05 do 2023-01-24 do godz. 10.00.
 7. Rejestracja jest możliwa wyłącznie przez formularz dostępny na tej witrynie.
 8. W dniu 2023-01-24 (wtorek) po godz. 10.00 zostanie rozlosowana drabinka).
 9. Dla graczy dostępne będą 4 stanowiska wyposażone w konsole PlayStation 4 (PS4) z grą FIFA 23.
 10. Gracze będą posługiwać się kontrolerami dostarczonymi przez Organizatora (wszystkie kontrolery są jednakowe), nie dopuszcza się podłączania własnych.
 11. Turniej będzie przebiegał pod nadzorem 2 sędziów.
II. SYSTEM GRY
 1. Turniej podzielony jest na 2 części
 2. Finały MASTER Ligi zaczynają się o godzinie 9:00 w dniu 2023-01-25 (środa).
 3. Mecze trwają 10 minut (dwie połowy po 5 minut) plus czas organizacyjny
 4. W Turnieju, każdego dnia, mogą być wprowadzone 2 przerwy techniczne. Organizator ogłosi je na miejscu.
 5. Miejsca na drabince turniejowej będą wylosowane przez komputer i zostaną opublikowane po zakończeniu zapisów w dniu 2023-01-24 (wtorek) po godz. 10.00.
 6. Gracz zobowiązany jest pilnować swojej kolejki gry kierując się wskazówkami biura turnieju i drabinki turniejowej. Niestawienie się do gry w ciągu maksymalnie 3 minut od zgłoszenia gotowości do gry przez przeciwnika skutkuje dyskwalifikacją przez walkower 0:3.
 7. Gracz wybiera jedną z drużyn klubowych (nie ma możliwości tworzenia własnej drużyny oraz grania reprezentacją).
 8. Obowiązuje normalna kamera telewizyjna.
 9. Przed rozpoczęciem gry Gracze mają maksymalnie 2 minuty na dokonanie ustawień przedmeczowych.
 10. Gracz może dokonać zmiany zawodnika w trakcie meczu zgodnie z zasadami zmiany zawodników FIFA 23 (zmiana wywołana przez system gry) lub w czasie przerwy na zmianę stron.
 11. Wszelkie kwestie sporne będą rozpatrywane przez sędziów na bieżąco podczas turnieju.
III. FAIR PLAY
 1. Gracze zobowiązani są do zachowywania zgodnego z zasadami fair play – niedopuszczalne jest m.in.: używanie wulgaryzmów, nieprzyzwoitych gestów, akty agresji oraz wandalizmu.
 2. Umyślne przerwanie gry przez uczestnika będzie skutkowało natychmiastową przegraną walkowerem 0:3
 3. Umyślne przeszkadzanie przeciwnikowi będzie karane żółtą lub czerwoną kartką z konsekwencjami jak w rzeczywistej grze. (druga żółta kartka w trakcie turnieju - wyrzucenie z turnieju)
 4. Podczas prowadzenia rozgrywek korzystanie z pomocy innych osób jest niedozwolone (np. widzowie nie mogą doradzać zawodnikom w trakcie gry).
IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującą Ustawą o Ochronie Danych Osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celach marketingowych na potrzeby Turnieju oraz związanych z uczestnictwem i prowadzeniem Turnieju. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności plakaty reklamowe, ulotki, reklamę w gazetach i internecie itp.
 2. Każdy gracz przystępując do turnieju, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku oraz materiałów sporządzonych z jego udziałem na potrzeby promocji turnieju na wszystkich nośnikach i we wszystkich mediach (gazety, internet, telewizja, ulotki, plakaty).
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z turnieju osób, które są nietrzeźwe lub pod wpływem środków odurzających, nie zachowają zasad sportowej rywalizacji lub w sposób rażący naruszą postanowienia regulaminu
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, jeżeli zmiany te będą miały charakter wspomagający turniej lub będą z korzyścią dla graczy.
 3. Nagrody zostaną wręczone bezpośrednio po zakończeniu turnieju. Osoby niepełnoletnie poniżej 16 lat, muszą zgłosić się po odbiór nagrody z opiekunem prawnym wskazanym podczas rejestracji. Aby odebrać nagrodę należy okazać się dokumentem potwierdzającym tożsamość (dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja akademicka lub szkolna)ksiezyc.pl

zduńskowolski operator telekomunikacyjny dostarczający usługi Internet, Telewizja, Telefon do domów w całym regionie sieradzkim.
Właściciel sklepu komputerowego Moon Games - Żeromskiego 18, Zduńska Wola tel. 43 824 35 28